Obsługa prawna konsumentów w zakresie umów kredytowych udzielanych we frankach szwajcarskich

Obsługa prawna konsumentów w zakresie umów kredytowych udzielanych we frankach szwajcarskich

Usługa jest realizowana w oparciu o bieżące orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Z uwagi na złożoność spraw obsługę prawną osób fizycznych – konsumentów prowadzimy
w trzech etapach.

Etap I: Analizujemy i opiniujemy umowy kredytowe „frankowiczów”, w celu ustalenia ewentualnych podstaw do:

– żądania ustalenia przez sąd nieważności takich umów, względnie

– żądania ustalenia przez sąd, że konsument nie jest związany klauzulą indeksacyjną (walutową)
i innymi klauzulami abuzywnymi zawartymi w tych umowach.

Etap II: W wypadku stwierdzenia podstaw prawnych do domagania się nieważności umów lub ich części, dokonujemy oszacowania wysokości ewentualnych roszczeń finansowych konsumenta
(w różnych wariantach dopuszczonych przez orzecznictwo) oraz analizujemy możliwość dochodzenia roszczeń w kontekście zarzutu przedawnienia.

Etap III: Po udzieleniu pełnomocnictwa procesowego opracowujemy pozew zgodnie z przyjętą strategią procesową i reprezentujemy klienta przed sądem.

Uwaga!: Z uwagi na podnoszony przez banki zarzut przedawnienia, możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w powyższych sprawach może być ograniczona w czasie.